Salt Lake City Stars — Santa Cruz Warriors

Salt Lake City Stars — South Bay Lakers

Salt Lake City Stars — Stockton Kings

Salt Lake City Stars — Austin Spurs